Γheℜ∋ad Us ගැන

Γheℜ∋ad Us – වෙබ් අඩවියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු..!
Welcome to – Γheℜ∋ad Us


  • මෙම වෙබ් අඩවිය පල කරනු ලබන්නේ අදහස්, විචාර, මතවාද, හා වෙනත් ඒ හා සමාන දෑ වීමට පුළුවන. ඒවා සියල්ල මා ඇසු, කියවූ, හෝ වෙනත් මුලාශ්‍ර වලින් ලබා ගන්න දෑ වීමට ඉඩ ඇති බැවින්, මෙහි ඇති දේ සම්බන්දයෙන් ඔබ ගන්න ක්‍රියා මාර්ග සම්බන්ධයෙන් මා වගකීමට බැදී නොසිටින බැවු අවධාරනය කරමි.

  • ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා සියල්ල අපගේ හැකියාවන් වැඩි දියුණු කර ගැනීමට ඉවහල් විය හැකි බැවින් ඒවා සටහන් කිරීමට පසුබට නොවන්න.

  • අපගේ වෙබ් අඩවියට ඔබගේ පැමිණීම අප ඉතා අගය කොට සලකමු.

Website Powered by WordPress.com.

ඉහළ ↑

%d bloggers like this: